ALGEMENE VOORWAARDEN PLUIM & SPORTS B.V.

INLEIDING
De navolgende Algemene Voorwaarden zijn, tenzij door Pluim & Sports B.V.. nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle transacties tussen Tennisbouw Nederland B.V. en wederpartij.

TOT STANDKOMING
Overeenkomsten c.q. verplichtingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Pluim & Sports B.V. is uitsluitend gebonden indien hij de opdracht, binnen drie maanden na ontvangst daarvan, schriftelijk heeft bevestigd.

WERKZAAMHEDEN
De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede en directe bereikbaarheid van de bouwplaats c.q. de plaats van aflevering overeenkomstig door Pluim & Sports B.V. in redelijkheid daaraan te stellen eisen.
De opdrachtgever dient voor alle werken zorg te dragen voor de navolgende faciliteiten.

LEVERING
(Op) leverings / uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief. Met name weersomstandigheden, zulks ter beoordeling van Pluim & Sports B.V. kunnen leiden tot uitstel van werkzaamheden.

PRIJSWIJZIGINGEN
Pluim & Sports B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijsverhogingen door te voeren, welke zijn ontstaan na het sluiten van de overeenkomst c.q. het doen van de offerte.

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan heeft deze opdrachtgever, indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na afsluiten van de overeenkomst, het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voornoemde recht van ontbinding geldt echter niet voor prijsverhogingen waarvoor reeds in de offerte een voorbehoud is gemaakt.

BETALINGEN
Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen veertien dagen, uiterlijk dertig dagen, na factuurdatum. Bij overschrijding van de genoemde termijn zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist zal zijn, een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger zal zijn, gerekend vanaf de factuurdatum.
Verrekening van meer en minderwerk geschikt na de eerste oplevering.
a) Verrekening van meer en minderwerk geschikt na de eerste oplevering.

TEKORTKOMING
Alle kosten, welke door Pluim & Sports B.V. worden gemaakt of naar haar oordeel moeten worden gemaakt om haar rechten veilig te stellen komen geheel voor rekening en ten laste van opdrachtgever, waaronder begrepen tevens de buitengerechtelijke kosten welke 15% zullen bedragen van de aanneemsom inclusief meerwerk. Opdrachtgever zal deze kosten op eerste aanmaning moeten voldoen.

a) In geval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard dan wel aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend is de aanneemsom terstond opvorderbaar.
b) Pluim & Sports B.V. is, indien de kredietwaardigheid naar het oordeel van
Pluim & Sports B.V. te wensen overlaat, gerechtigd (nader) zekerheden te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke van de ontvangst waarvan Pluim & Sports B.V. te allen tijde gerechtigd is zonder meer de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten.
c) Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit hoofde van de gesloten overeengekomen aanneemsom, eventueel vermeerderd met de kosten van meerwerk, onverminderd het recht van Pluim & Sports B.V. om verdere schadevergoeding te vorderen.
d) Pluim & Sports B.V. heeft in voormeld geval eveneens het recht de overeenkomst terstond te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang de oplevering c.q. levering van het aangenomen werk c.q. het verkochte goed niet heeft plaatsgevonden en niet al het aan Pluim & Sports B.V. verschuldigde is voldaan, blijven alle door Pluim & Sports B.V. aangebrachte geleverde goederen eigendom van Pluim & Sports B.V.

EXONERATIE
Door Pluim & Sports B.V. wordt geen enkele aansprakelijke aanvaard met betrekking tot;
a) Beschadiging van aanvoerwegen;
b) Beschadiging van het werk buiten werkuren;
c) Het opwaaien van zand en dergelijk van omliggende percelen;
d) Het ontbreken van de, voor de door Pluim & Sports B.V. te verrichten werkzaamheden, benodigde vergunningen.

VRIJWARING
De opdrachtgever van Pluim & Sports B.V. vrijwaart laatstgenoemde tegen aanspraken van derden, behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid, voortvloeiende uit alle rechtsbetrekkingen tussen Pluim & Sports B.V. en wederpartij.

VERZENDKOSTEN
Op al onze artikelen zijn transportkosten van toepassing, door de verscheidenheid van producten worden deze niet online aangegeven, Derhalve dient u hiermee rekening te mee te houden bij uw bestelling, over de hoogte van deze transportkosten kunt u zich telefonisch laten informeren door één van onze medewerkers.

SLOT
Op alle overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Alle rechtsgeschillen welke voortspruiten uit onderhavige overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam

Pluim & Sports B.V.

Postadres :
Postbus 60
5420 AB Gemert

Bezoekadres :
Diepertseweg 40
5424 TA ELSENDORP

Kamer van Koophandel Eindhoven 51142805
Rabobank te Gemert, rekeningnummer IBAN NL54 RABO 0142 8552 51
BIC RABONL2U

Telefoon 0492 – 35 91 11

E-mail; info@pluimensports.nl Internet; www.puimensports.nl 

CLOSE

Productcategorieën

Add to cart